Általános szerződési feltételek

 1. A weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Homan Transport Kft.

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Kőrisfa u. 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-208694

Nyilvántartást vezető szerv: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25845657-2-13

Képviselő: Homan Zsolt ügyvezető

Telefonszám: +36 70 6200 424

E-mail cím: [email protected]

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Sigmanet Kft.

Székhely/telephely: 1132, Budapest, Victor Hugo utca 18-22

Adószám: 13919252-2-41

E-mail: [email protected]

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. Szolgáltató a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

 1. A Szolgáltató weboldalának címe:

www.homantransport.hu

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:
 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.
 • Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
 • Megrendelő: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
 • Belföldi személyszállítási szolgáltatás: az a személyszállítási szolgáltatás, amelyben az utazás megkezdésének a helye és a célállomás helye egyaránt Magyarország területén van.
 • Határon átmenő személyszállítási szolgáltatás: az a személyszállítási szolgáltatás, amelyben az utazás megkezdésének a helye és a célállomás helye vagy legalább azok egyike Magyarország területén kívül van, de az útvonal részben Magyarország területén halad.
 1. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a Megrendelő részére.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltatótól megrendelt személyszállítási szolgáltatásokra (belföldi és nemzetközi személyszállítás, reptéri transzfer, VIP személyszállítás). Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Megrendelőkre vonatkoznak.

A Megrendelő, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon lévő űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatási díj megfizetését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Megrendelő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a szolgáltatási díj összegét megfizeti a Szolgáltatónak, úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021.01.01 napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Megrendelőre és megrendelésre hatályosak. Jelen Általános Szerződési Feltételek annak visszavonásáig hatályos.

A Megrendelő a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Megrendelő a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

 1. A megrendelés menete, a szerződés létrejötte:

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Megrendelő a megrendelését elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Megrendelő ajánlatát) a Megrendelő által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: a szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Megrendelővel, amennyiben pénzmozgás történt.

Szolgáltató www.homantransport.hu weboldalán mutatja be szolgáltatásait, ahol lehetőséget biztosít az ajánlatkérésre, foglalásra is. A weboldalon található esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Megrendelő a „Helyet foglalok” gombra kattintva adhatja meg személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) és az utazással kapcsolatos információkat.

A Megrendelőnek lehetősége van megjegyzést írni az ajánlatkérés mellé, ezt az erre szolgáló négyzetbe írhatja bele.

A Megrendelő az „Üzenet elküldése” gombra kattintva küldheti el érdeklődését és ajánlatkérését a Szolgáltató részére.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Szolgáltató minden esetben egyedi ajánlatot ad, a Megrendelő igényeinek megfelelően. A szerződés az ajánlat Megrendelő általi elfogadása esetén jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezése, válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül, ha szükséges a Szolgáltató képviselője felveszi a kapcsolatot telefonon, vagy elektronikus üzenet formájában a Megrendelővel.

A felek közötti szerződés minden esetben akkor jön létre, amikor a Szolgáltató visszaigazolja a Megrendelő megrendelését.

A Megrendelő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, Szolgáltató elektronikus formában tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

Megrendelő a megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció és a megrendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Megrendelő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

 1. Ügyfélszolgálat:

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol a Megrendelők megrendeléssel kapcsolatos kérdéseire.

 1. Szolgáltatási díj:

A weboldalon és az egyedi ajánlatban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint és tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást (a megrendelés elfogadását) követően a szolgáltatási díj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon, vagy az ajánlatban. Hibás ár feltüntetése esetén is érkezhet a megrendelésről visszaigazolás a Megrendelő elektronikus levelezési címére, ez azonban nem tekinthető a megrendelés elfogadásának. Ilyen esetben a Szolgáltató telefonon (vagy e-mail-ben) megkeresi a Megrendelőt egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy árait pontosan tüntesse fel weboldalán és egyedi ajánlataiban. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

 1. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A megrendelés során a Megrendelőnek folyamatosan lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Megrendelő módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

A Megrendelő a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelő hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A megrendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a megrendelés visszaigazolásának hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Megrendelővel.

 1. Fizetési és lemondási feltételek:

A megrendelt szolgáltatás ellenértékét előre utalással, készpénzzel lehet. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a szolgáltatási díj kiegyenlítése.

Előre utalással történő fizetés: a Megrendelő ez esetben a Szolgáltató bankszámlájára utalja a szolgáltatás ellenértékét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően jogosult a Megrendelő igénybe venni a szolgáltatást.

Készpénzben történő fizetés: a Megrendelő a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, készpénzzel fizeti meg a Szolgáltató részére a megrendelt szolgáltatás ellenértékét.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Megrendelő jogosult megrendelését lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül.

 • Ha a lemondásra több, mint 24 órával az utazás (utas felvételének) időpontját megelőzően kerül sor, úgy Szolgáltató a szolgáltatási díj teljes összegét visszautalja a Megrendelő bankszámlájára.
 • Ha a lemondásra kevesebb, mint 24 órával az utazás (utas felvételének) dátumát megelőzően kerül sor, úgy a Megrendelőt terheli a szolgáltatási díj összege.
 • Ha az utazás előre egyeztetett időpontjában az utas nem jelenik meg, a Szolgáltató nem téríti vissza a szolgáltatási díj összegét.

Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatást a foglalt időpontban nem veszi igénybe, a szolgáltatás teljesítettnek minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza.

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár az utazás egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, az utazás az ő hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor köteles az elmaradást pótolni és egyeztetni a Megrendelővel ennek lehetőségéről.

 1. Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele, felelősségvállalás:

A teljesítés időpontja a szolgáltatás nyújtásának időpontja, a foglalásnak megfelelően.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a Megrendelő foglalását, ha okkal feltételezheti (pl. korábbi alkalommal tanúsított viselkedése alapján), hogy a Megrendelő nem tanúsít megfelelő magatartást a szolgáltatás igénybevétele során.

Megrendelő a – Covid 19 járvány időszaka alatt – a személygépjárműben való utazás során köteles – az orrát és száját takaró – maszkot viselni.

Szolgáltató a maszkviselés elmaradása és az utasok egymás közötti fertőzési lehetősége miatt esetlegesen felmerülő egészségügyi problémákért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az útvonal tekintetében az előzetesen adott tájékoztatásban foglaltaktól – kivételesen indokolt esetben – eltérjen.

Szolgáltató jogosult a szolgáltatás időpontját is módosítani, amelyről előzetesen értesíti a Megrendelőt. Szolgáltató kizárja felelősséget a hibás elérhetőségi adatok, a téves járatszám megadása, vagy a Megrendelő elérhetetlensége miatti kellemetlenségekért.

A Megrendelő köteles az utazás időtartama alatt érvényes baleset, betegség- és poggyászbiztosítással (a továbbiakban: Biztosítás) rendelkezni. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy biztosítás hiányában a Megrendelőt ért és általa okozott károk teljes egészében a Megrendelőt terhelik.

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szolgáltatási díj nem foglalja magában a biztosítás díját.

Szolgáltató – reptéri transzfer szolgáltatás biztosítása esetén – nem vállal felelősséget a járat törlése, késése, módosítása, más reptérre való átirányítása, valamint az időjárási okokra visszavezethető késések miatt.

Szolgáltató kizárja továbbá felelősségét a rendkívüli időjárás, baleset, útlezárás, tüntetés és minden más olyan esemény – szolgáltatás előtt, közben – felmerülése miatt, ami akadályozza a szolgáltatás időben történő biztosítását. Szolgáltató nem téríti meg a Megrendelő ilyen helyzetek miatt felmerülő kárát, abban az esetben sem, ha ilyen ok miatt a Megrendelő lekési a repülőgépet.

A szállítás során alkalmazott személygépjármű csak az utazáshoz szükséges átlagos mennyiségű (két darab bőrönd és egy kézipoggyász) csomagot képes szállítani. Több csomag esetén a Megrendelő köteles ilyen igényét előzetesen jelezni a Szolgáltató felé és megfizetni az esetlegesen felmerülő többletköltségeket. Amennyiben a Megrendelő nem jelzi előzetesen a több csomag szállításával kapcsolatos igényét és erről a Szolgáltót (vagy képviselője) csupán a beszállás helyszínén értesül, a Szolgáltató (vagy képviselője) jogosult megtagadni a csomagok felvételét.

Szolgáltató vállalja a szokványostól eltérő poggyász (háziállat, babakocsi, síléc, kerékpár stb.) szállítását is, amennyiben Megrendelő ilyen jellegű igényét előzetesen jelzi és megfizeti Szolgáltató részére a szolgáltatással kapcsolatos többletköltséget.

Szolgáltató a csomagok, poggyászok tartalmáért nem vállal felelősséget.

A Megrendelő köteles az utazás időpontjában pontosan, a megfelelő helyszínen és megfelelő öltözékben (tiszta, nem szennyezett ruhában), utazásra alkalmas, egészséges állapotban megjelenni. Ittas, bódult, vagy egyéb okból nem megfelelő állapotban lévő Megrendelő esetén Szolgáltató (vagy képviselője) jogosult megtagadni a szolgáltatást.

A személygépjárműben tilos étel fogyasztás és minden egyéb szennyezéssel járó tevékenység végzése. Ha jármű vezetőjének felhívására sem fejezi be a Megrendelő az ilyen jellegű tevékenységet, Szolgáltató jogosult a tisztítással kapcsolatban felmerülő költségeit Megrendelővel megtéríttetni.

Amennyiben a Megrendelő kárt okoz akár a Szolgáltató tulajdonát képező személygépjárműben, akár más személyek értékeiben, köteles azt megtéríteni. Szolgáltató az ilyen helyzetekből származó felelősségét teljes egészében kizárja.

Amennyiben a Megrendelő viselkedésével zavarja utastársait, vagy a gépjárművet vezető személyt és felszólításra sem hagyja abba ilyen jellegű tevékenységét, Szolgáltató (vagy képviselője) jogosult az utazást megszakítani és a Megrendelőt kiszállítani. Az ilyen helyzetekből származó károkért, kellemetlenségekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Megrendelő vállalja, hogy az utazás teljes időtartama alatt betartja az általánosan elfogadott

magatartási, illetve higiéniás szabályokat. Ezek súlyos, vagy figyelmeztetés ellenére történő ismételt megszegése esetén a Megrendelő és csomagja a gépjárműről eltávolítható. Ilyen esetre a Szolgáltató a kártérítési felelősségét kizárja, illetve az útiköltséget nem téríti vissza.

Szigorúan tilos a személygépjárműbe tenni fegyvereket, vagy fegyvernek látszó tárgyakat, kábító és bódító szereket, robbanó, tűzveszélyes, mérgező, vagy maró anyagokat és minden egyéb olyan eszközt, anyagot, szert, ami, vagy amelynek használata mások számára kárt okozhat.Az ilyen anyagok szállítását – amennyiben azokról tudomást szerez – a Szolgáltató megtagadja, az ilyen tartalmú csomagokat a gépjárműről haladéktalanul eltávolíthatja/eltávolíttathatja, illetve a megfelelő illetékes szervnek átadja.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató köteles betartani a rá irányadó közlekedési szabályokat, valamint a vezetési-, és pihenőidőre vonatkozó előírásokat. Szolgáltató (képviselője) az utazás során a lehetőséghez képest tart megállókat/pihenőket.

Szolgáltató az utazás kapcsán szükséges úti okmányok meglétéért, illetve azok érvényességért felelősséget nem vállal, ezek az érintett Megrendelő/utas terhére esnek. Megrendelő/az utas a rá vonatkozó határ-, és idegenrendészeti szabályokat, valamint az egyéb jogszabályi, hatósági előírásokat köteles teljes körűen betartani.

14 év alatti kiskorú az utazáson csak nagykorú, felnőtt kísérő részvételével vehet részt. Amennyiben a felnőtt kísérő nem a kiskorú gondviselője, úgy a kiskorú utazáson való részvételének feltétele gondviselője teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, magyar és meglátogatni szándékozott – illetve a tranzit – ország nyelvén készült, vagy fordítással ellátott, illetve, amennyiben nyilatkozat lefordítása a meglátogatni szándékozott ország nyelvén nehézségekbe ütközik, úgy angol nyelvű hozzájáruló nyilatkozatának megléte. 14-18 év közötti kiskorúnak a túrán való részvételéhez gondviselője teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

150 cm-nél alacsonyabb gyermek kizárólag gyerekülésben utazhat a gépjárműben. Amennyiben ekkor gyermek utazására kerül sor, Megrendelő köteles előzetesen jelezni gyerekülésre vonatkozó igényét a Szolgáltató számára. A gyerekülés, vagy ülésmagasító biztosítás felár ellenében történik. Gyerekülés, vagy ülésmagasító nélkül a gyermek nem kezdheti meg az utazást.

Teljesítettnek kell tekinteni a megrendelést, ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget téve a Megrendelőt eljuttatta a kívánt úti célba. Teljesítettnek kell tekinteni a megrendelést akkor is, ha a személyszállítás a Szolgáltatónak fel nem róható okból (vis maior, a Megrendelő/utas felróható magatartása miatt stb.) végleges jelleggel meghiúsult.

 1. Adatvédelem:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy Megrendelői személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

 1. Elállási jog:

Elállási jog nem illeti meg a Megrendelőt (Fogyasztó) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően) tekintetében, ha a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Megrendelő tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését megkezdje. A szolgáltatás teljesítésével a Megrendelő elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Megrendelő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

Az elállási jog gyakorlására kizárólag a teljesítés megkezdését megelőzően van lehetőség.

Elállási jog nem illeti meg a Megrendelőt szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

 1. Vegyes és záró rendelkezések:

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 1. Vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról;
 • 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.01.01 napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók.

Kérdésed van? Lépj velünk kapcsolatba! 🖐

Köszönjük, üzeneted megérkezett!
Munkatársunk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot.
Oops! Something went wrong while submitting the form.